wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
rada gminy: 11401
strona g堯wna: 191591
    strona g堯wna / rada gminy 
   Rada Gminy
 
  

Przewodnicz鉍y Rady Gminy Pra禦闚

Robert Dulewski

Zast瘼ca Przewodnicz鉍ego Rady Gminy Pra禦闚

Aleksandra Habiera - W璚豉wek


Rada Gminy Pra禦闚 2014-2018

1. B豉szczyk Danuta

2. Borowska Miros豉wa

3. Bugalska El瘺ieta

4. Dudek Zbigniew

5. Dulewski Robert

6. Giebie Arkadiusz

7. Gieleci雟ka Teresa

8. Habiera - W璚豉wek Aleksandra

9. Morawski Adam

10. Pawlak Tadeusz

11.Sawinda Halina

12.Sobczyk Jacek

13.Sobczyk ㄆkasz

14.Wojciechowski Roman

15.Zegad這 Mi這s豉w

Komisje Rady Gminy - OTW紑Z

Informacje o terminach sesji Rady Gminy Pra禦闚 publikowane sw dziale -komunikaty


komunikaty - OTW紑Z

Do wy章cznej w豉ciwoci rady gminy nale篡:

1)uchwalanie statutu gminy,

2)ustalanie wynagrodzenia w鎩ta, stanowienie o kierunkach jego dzia豉nia oraz przyjmowanie sprawozda z jego dzia豉lnoci,

3)powo造wanie i odwo造wanie skarbnika gminy, kt鏎y jestg堯wnym ksi璕owym bud瞠tu - na wniosek w鎩ta,

4)uchwalanie bud瞠tu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud瞠tu oraz podejmowanie uchwa造 w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu逝,

5)uchwalanie studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego,

6)uchwalanie program闚 gospodarczych,

7)ustalanie zakresu dzia豉nia jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk豉dnik闚 mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodk闚 bud瞠towych na realizacj zada przez te jednostki,

8)podejmowanie uchwa w sprawach podatk闚 i op豉t w granicach okrelonych w odr瑿nych ustawach,

9)podejmowanie uchwa w sprawach maj靖kowych gminy,przekraczaj鉍ych zakres zwyk貫go zarz鉅u, dotycz鉍ych:

a)zasad nabywania, zbywania i obci嘀ania nieruchomoci oraz ich wydzier瘸wiania lub wynajmowania na czas oznaczony d逝窺zy ni 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczeg鏊ne nie stanowi inaczej; uchwa豉 rady gminy jest wymagana r闚nie w przypadku, gdy po umowie zawartej naczas oznaczony do 3 lat strony zawieraj kolejne umowy, kt鏎ych przedmiotem jest ta sama nieruchomo; do czasu okrelenia zasad w鎩t mo瞠 dokonywa tych czynnoci wy章cznie za zgod rady gminy,

b)emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez w鎩ta,

c)zaci鉚ania d逝goterminowych po篡czek i kredyt闚,

d)ustalania maksymalnej wysokoci po篡czek i kredyt闚 kr鏒koterminowych zaci鉚anych przez w鎩ta w roku bud瞠towym,

e)zobowi頊a w zakresie podejmowania inwestycji i remont闚 o wartoci przekraczaj鉍ej granic ustalan corocznie przez rad gminy,

f)tworzenia i przyst瘼owania do sp馧ek i sp馧dzielni oraz rozwi頊ywania i wyst瘼owania z nich,

g)okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia堯w i akcji przez w鎩ta,

h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi瑿iorstw, zak豉d闚 i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa瘸nia ich w maj靖ek,

i)ustalania maksymalnej wysokoci po篡czek i por璚ze udzielanych przez w鎩ta w roku bud瞠towym,

10)okrelanie wysokoci sumy, do kt鏎ej w鎩t mo瞠 samodzielnie zaci鉚a zobowi頊ania,

11)podejmowanie uchwa w sprawie przyj璚ia zada, o kt鏎ych mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12)podejmowanie uchwa w sprawach wsp馧dzia豉nia z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj靖ku,

12a)podejmowanie uchwa w sprawach wsp馧pracy ze spo貫cznociami lokalnymi i regionalnymi innych pa雟tw oraz przyst瘼owania do mi璠zynarodowych zrzesze spo貫cznoci lokalnych i regionalnych,

13)podejmowanie uchwa w sprawach herbu gminy, nazw ulic i plac闚 b璠鉍ych drogami publicznymi lub nazw dr鏬wewn皻rznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a tak瞠 wznoszenia pomnik闚,

14)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a)podejmowanie uchwa w sprawie zasad udzielania stypendi闚 dla uczni闚 i student闚,

15)

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz鉅zie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami).

stanowienie w innych sprawach zastrze穎nych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Redaktor: Monika Opa趾a

  ostatnia modyfikacja: 08 Grudzie 2015 - 15:15
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna