wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
klauzula informacyjna: 689
strona g堯wna: 191590
    strona g堯wna / klauzula informacyjna 
   Klauzula informacyjna
 
  

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowi頊ku prawnego ci嘀鉍ego na administratorze

TO特AMO ADMINISTRATORA

Administrator jest:

 1. Gmina Pra禦闚 z siedzib w Pra禦owie przy ulicy Piotra Czo販ha雟kiego 1, 05-505 Pra禦闚.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urz璠zie Gminy Pra禦闚.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Gmin Pra禦闚 mo積a si skontaktowa poprzez adres email kancelaria@prazmow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator Gmina Pra禦闚 w Pra禦owie wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani / Pan skontaktowa poprzez adres email ido@prazmow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Zgodnie zart. 13 ust. 1 Rozporz鉅zenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony os鏏 fizycznych wzwi頊ku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz鉅zenie oochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO informuje si klient闚 Urz璠u Gminy Pra禦闚, 瞠:

 1. Dane osobowe klient闚 zbierane iprzetwarzane s wcelu mo磧iwoci wykonywania przez Urz鉅 Gminy Pra禦闚 ustawowych zada publicznych, okrelonych min. wustawie zdnia 8 marca 1990 r. osamorz鉅zie gminnym oraz winnych regulacjach.

 2. Pozyskane od klient闚 dane osobowe nie b璠 udost瘼niane podmiotom innym, ni upowa積ione na podstawie przepis闚 prawa.

 3. Dane osobowe od momentu pozyskania b璠 przechowywane przez okres wynikaj鉍y zregulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, okrelonej wjednolitym rzeczowym wykazie akt dla organ闚 gmin izwi頊k闚 mi璠zygminnych; umowy odofinansowanie zawartej mi璠zy beneficjentem aokrelon instytucj; trwa這ci danego projektu ikoniecznoci zachowania dokumentacji projektu do cel闚 kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala si woparciu oklasyfikacj ikwalifikacj dokumentacji wjednolitym rzeczowym wykazie akt.

 4. Klienci Urz璠u maj prawo dost瘼u do swoich danych osobowych oraz mo磧iwo ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 5. Je瞠li przetwarzanie danych odbywa si na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci maj prawo do cofni璚ia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych wdowolnym momencie, bez wp造wu na zgodno zprawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem.

 6. Klienci maj prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urz璠u Ochrony Danych Osobowych).

 7. Wwi瘯szoci przypadk闚 przetwarzanie danych osobowych wynika zprzepis闚 prawa, aich podawanie przez klienta jest obowi頊kowe. Wniekt鏎ych sprawach podawanie danych osobowych mo瞠 by dobrowolne, lecz niezb璠ne do realizacji cel闚, okt鏎ych mowa wust. 3. Wsytuacji dobrowolnoci podawania danych osobowych klienci zostan otym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepe軟ych danych osobowych mo瞠 skutkowa pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowi頊ku prawnego ci嘀鉍ego na administratorze (przetwarzanie w zwi頊ku z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo oaktach stanu cywilnego i ustaw z dnia 17 padziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TO特AMO ADMINISTRATORA

Administratorami s:

 1. Minister Cyfryzacji, Administrator Warszawie (00-060) przy ul. Kr鏊ewskiej 27 odpowiada za utrzymanie i rozw鎩 rejestru,

 2. Minister Spraw Wewn皻rznych i Administracji, maj鉍y siedzib w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 odpowiada za kszta速owanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urz璠zie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urz璠u Stanu Cywilnego w Pra禦owie

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Ministrem Cyfryzacji mo積a si skontaktowa poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Ministrem Spraw Wewn皻rznych i Administracji mo積a si skontaktowa pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Kierownikiem Urz璠u Stanu Cywilnego w Pra禦owie mo積a si skontaktowa adres email iod@prazmow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator Minister Cyfryzacji wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani / Pan skontaktowa poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator Minister Spraw Wewn皻rznych i Administracji wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani / Pan skontaktowa poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator Kierownik Urz璠u Stanu Cywilnego w Pra禦owie wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani / Pan skontaktowa poprzez adres email ido@prazmow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych mo積a si kontaktowa we wszystkich sprawach dotycz鉍ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi頊anych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mog by przetwarzane w celu:

 • sporz鉅zenia aktu urodzenia dziecka

 • sporz鉅zenia aktu ma鹵e雟twa

 • sporz鉅zenia aktu zgonu

 • przyj璚ia owiadcze o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zawiadczenia potwierdzaj鉍ego uznanie ojcostwa

 • przyj璚ia owiadczenia rozwiedzionego ma鹵onka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem ma鹵e雟twa

 • przyj璚ia owiadcze o nazwisku pierwszego dziecka ma鹵onk闚 przy sporz鉅zaniu aktu urodzenia

 • przyj璚ia owiadcze ma鹵onk闚, 瞠 dziecko jednego z ma鹵onk闚 b璠zie nosi這 takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosi這by ich wsp鏊ne dziecko

 • przyj璚ia owiadcze o zmianie imienia lub imion

 • wydania zawiadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zawiadczenia do zawarcia ma鹵e雟twa za granic

 • wydania zawiadczenia o zagini璚iu lub zniszczeniu ksi鉚 stanu cywilnego/wydania zawiadczenia o nieposiadaniu ksi璕i stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupe軟ienia, uniewa積ienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporz鉅zenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokument闚 potwierdzaj鉍ych urodzenie/ma鹵e雟two/zgon za granic

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie ma鹵e雟twa przed up造wem terminu, o kt鏎ym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opieku鎍zy

 • realizacji wniosku o wydanie zawiadczenia o przyj皻ych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmian imienia lub nazwiska.

 • do章czenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokument闚 z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowi podstaw wpis闚 w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe b璠 przetwarzane na podstawie przepis闚 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepis闚 ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urz璠u stanu cywilnego udost瘼nia dane z rejestru stanu cywilnego wydaj鉍 uprawnionym podmiotom dokumenty okrelone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Dost瘼 do danych maj tak瞠 s逝瘺y.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowi podstaw wpis闚 w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA垶TWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MI犵ZYNARODOWEJ

Dane dotycz鉍e urodze, ma鹵e雟tw i zgon闚 mog by przekazywane do pa雟tw trzecich na podstawie um闚 mi璠zynarodowych, kt鏎ych stron jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urz璠u stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotycz鉍e aktu urodzenia;

2) 80 lat akty ma鹵e雟twa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotycz鉍e aktu ma鹵e雟twa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOT紟 DANYCH

Przys逝guje Pani/Panu prawo dost瘼u do Pani/Pana danych oraz prawo 蕨dania ich sprostowania, a tak瞠 danych os鏏, nad kt鏎ymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przys逝guje Pani/Panu r闚nie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj鉍ego si ochron danych osobowych w pa雟twie cz這nkowskim Pani / Pana zwyk貫go pobytu, miejsca pracy lub miejsca pope軟ienia domniemanego naruszenia.

R笈Μ POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane s przez nast瘼uj鉍e organy:

- kierownik urz璠u stanu cywilnego sporz鉅zaj鉍y akt urodzenia, ma鹵e雟twa i zgonu oraz wprowadzaj鉍y do nich zmiany;

- kierownik urz璠u stanu cywilnego wydaj鉍y decyzj o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOCI LUB OBOWI刊KU PODANIA DANYCH

Obowi頊ek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Redaktor: Rafa Marchlewski

  ostatnia modyfikacja: 30 Maj 2018 - 09:58
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona g堯wna